Zásady ochrany osobních údajů

1. Přehled ochrany údajů

Obecné informace

Následující informace vám poskytnou přehled o tom, co se bude dít s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Pojem "osobní údaje" zahrnuje všechny údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o předmětu ochrany osobních údajů naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů, které jsme přiložili pod tuto kopii.

Zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách

Kdo je odpovědnou osobou za zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách (tj. "správce")?

Údaje na těchto webových stránkách zpracovává provozovatel webových stránek, jehož kontaktní údaje jsou k dispozici v části "Informace o odpovědné straně (v GDPR označované jako "správce")" v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Jak zaznamenáváme vaše údaje?

Vaše údaje shromažďujeme v důsledku toho, že nám je sdělíte. Mohou to být například informace, které zadáte do našeho kontaktního formuláře.

Ostatní údaje zaznamenávají naše IT systémy automaticky nebo poté, co s jejich zaznamenáváním souhlasíte během návštěvy webových stránek. Tyto údaje zahrnují především technické informace (např. webový prohlížeč, operační systém nebo čas návštěvy webu). Tyto informace jsou zaznamenávány automaticky při vstupu na tyto webové stránky.

K jakým účelům vaše údaje používáme?

Část informací je generována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašich uživatelských vzorců.

Jaká máte práva, pokud jde o vaše údaje?

Máte právo kdykoli obdržet informace o zdroji, příjemcích a účelech vašich archivovaných osobních údajů, aniž byste museli za takové zpřístupnění platit poplatek. Máte také právo požadovat opravu nebo vymazání svých údajů. Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, máte možnost tento souhlas kdykoli odvolat, což bude mít vliv na veškeré budoucí zpracování údajů. Kromě toho máte právo požadovat, aby bylo zpracování vašich údajů za určitých okolností omezeno. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

V případě dotazů týkajících se této nebo jiných otázek souvisejících s ochranou údajů se na nás neváhejte kdykoli obrátit.

Analytické nástroje a nástroje poskytované třetími stranami

Existuje možnost, že při návštěvě těchto webových stránek budou statisticky analyzovány vaše vzorce prohlížení. Takové analýzy se provádějí především pomocí tzv. analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů níže.

2. Hosting

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:

Mittwald

Poskytovatelem je společnost Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Německo (dále jen Mittwald).

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Mittwald: https://www.mittwald.de/datenschutz.

Společnost Mittwald používáme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Máme oprávněný zájem na co nejvěrohodnějším zobrazení našich webových stránek. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování údajů

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu nařízenou zákonem o ochraně osobních údajů, která zaručuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.

3. Obecné informace a povinné údaje

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Proto s vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými informacemi a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Kdykoli použijete tyto webové stránky, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje zahrnují údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme, a také účely, pro které tyto údaje používáme. Vysvětluje také, jakým způsobem a za jakým účelem jsou údaje shromažďovány.

Tímto vás upozorňujeme, že přenos údajů prostřednictvím internetu (tj. prostřednictvím e-mailové komunikace) může být náchylný k bezpečnostním mezerám. Údaje není možné zcela ochránit před přístupem třetích stran.

Informace o odpovědné straně (v GDPR označované jako "správce")

Správcem zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

MDS Maschinen- und Werkzeugbau GmbH & Co. KG
Ditthornstraße 22
D-93055 Regensburg
Německo

Tel: +49 (0) 941 6042-210
E-mail: info@mds-r.de

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba uložení

Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezmizí účel, pro který byly shromážděny. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. lhůty pro uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě dojde k výmazu poté, co tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 ODST. 1 DSGVO. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí je zpracování údajů rovněž založeno na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud jste udělili souhlas s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků zařízení), zpracování údajů se navíc zakládá na § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné pro splnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Dále, pokud jsou vaše údaje potřebné pro splnění právní povinnosti, zpracováváme je na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Zpracování údajů může být dále prováděno na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Informace o příslušném právním základu v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích těchto zásad ochrany osobních údajů.

Určení pověřence pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

Datenbeschützerin Regina Stoiber GmbH
Unterer Sand 9
94209 Regen

Tel: +49 99 21 90 6 27 20
E-mail: mds.dsb@datenbeschuetzerin.de

Informace o předávání údajů do USA a dalších zemí mimo EU

Mimo jiné používáme nástroje společností se sídlem ve Spojených státech amerických nebo jiných z hlediska ochrany údajů nezabezpečených zemích mimo EU. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje potenciálně předávány do těchto zemí mimo EU a mohou tam být zpracovávány. Musíme upozornit, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké podniky mají mandát vydávat osobní údaje bezpečnostním agenturám a vy jako subjekt údajů nemáte žádné možnosti obrany u soudu. Nelze tedy vyloučit, že americké agentury (např. tajná služba) mohou zpracovávat, analyzovat a trvale archivovat vaše osobní údaje pro účely sledování. Nad těmito činnostmi zpracování nemáme žádnou kontrolu.

Příjemci osobních údajů

V rámci našich obchodních aktivit spolupracujeme s různými externími subjekty. V některých případech to vyžaduje i předávání osobních údajů těmto externím stranám. Osobní údaje předáváme externím stranám pouze v případě, že je to nutné v rámci plnění smlouvy, pokud jsme k tomu ze zákona povinni (např. předávání údajů daňovým úřadům), pokud máme na předávání oprávněný zájem podle čl. 2 odst. 1 písm. a) a čl. 3 odst. 2 písm. a) a čl. 4 odst. 2 písm. b). 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo pokud zveřejnění těchto údajů umožňuje jiný právní základ. Při využívání zpracovatelů zveřejňujeme osobní údaje našich zákazníků pouze na základě platné smlouvy o zpracování údajů. V případě společného zpracování je uzavřena smlouva o společném zpracování.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Široká škála úkonů zpracování údajů je možná pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. Souhlas, který jste nám již udělili, můžete také kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost jakéhokoli shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším odvoláním.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech; právo vznést námitku proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR)

V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY NA ZÁKLADĚ ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E) NEBO F) GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ JEDINEČNÉ SITUACE. TO PLATÍ I PRO PŘÍPADNÉ PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. CHCETE-LI URČIT PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ JE ZALOŽENO JAKÉKOLI ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ, NAHLÉDNĚTE DO TOHOTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD PŘIHLÁSÍTE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEBUDEME MOCI PŘEDLOŽIT PŘESVĚDČIVÉ DŮVODY HODNÉ OCHRANY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD JE ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ UPLATNĚNÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBA PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 5 ODST. 1 PÍSM. A) NAŘÍZENÍ (ES) Č. 101/2000). 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY. TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU SPOJENO. POKUD VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NÁSLEDNĚ NEBUDOU PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY POUŽÍVÁNY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to zejména v členském státě, kde mají obvyklé bydliště, pracoviště nebo v místě, kde k údajnému porušení došlo. Právo podat stížnost platí bez ohledu na případná další správní nebo soudní řízení, která jsou k dispozici jako opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud byste požadovali přímé předání údajů jinému správci, bude to provedeno pouze tehdy, pokud to bude technicky proveditelné.

Informace o údajích, jejich oprava a vymazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kdykoli požadovat informace o svých archivovaných osobních údajích, jejich zdroji a příjemcích, jakož i o účelu zpracování vašich údajů. Můžete mít také právo na opravu nebo výmaz svých údajů. Pokud máte dotazy k tomuto tématu nebo jakékoli jiné otázky týkající se osobních údajů, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

Právo požadovat omezení zpracování

Máte právo požadovat uložení omezení, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo požadovat omezení zpracování platí v následujících případech:

  • V případě, že byste zpochybnili správnost námi archivovaných údajů, budeme obvykle potřebovat určitý čas na ověření tohoto tvrzení. Po dobu, kdy toto šetření probíhá, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je prováděno nezákonným způsobem, máte možnost požadovat omezení zpracování vašich údajů namísto požadavku na výmaz těchto údajů.
  • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme a vy je potřebujete k výkonu, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu.
  • Pokud jste vznesli námitku podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, bude třeba zvážit vaše a naše práva. Dokud nebude určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje - s výjimkou jejich archivace - zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo ochrany práv jiných fyzických nebo právnických osob nebo z důležitých důvodů veřejného zájmu uváděných Evropskou unií nebo členským státem EU.

Šifrování SSL a/nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou nákupní objednávky nebo poptávky, které nám jako provozovateli webových stránek zasíláte, používají tyto webové stránky šifrovací program SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, zda se adresní řádek prohlížeče přepne z "http://" na "https://", a také podle toho, že se v řádku prohlížeče objeví ikona zámku.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

Odmítnutí nevyžádaných e-mailů

Tímto se ohrazujeme proti použití kontaktních údajů zveřejněných ve spojení s povinnými údaji, které mají být uvedeny v oznámení o našich stránkách, k zasílání propagačních a informačních materiálů, které jsme si výslovně nevyžádali. Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek si vyhrazují výslovné právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání propagačních informací, například prostřednictvím SPAM zpráv.

4. Zaznamenávání údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie

Naše webové stránky a stránky používají to, co se v tomto odvětví označuje jako "cookies". Cookies jsou malé datové balíčky, které nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Ukládají se buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo se ve vašem zařízení trvale archivují (trvalé soubory cookie). Soubory cookie relace se automaticky vymažou, jakmile ukončíte návštěvu. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení archivovány, dokud je aktivně neodstraníte nebo dokud je automaticky nevymaže váš webový prohlížeč.

Soubory cookie můžeme vydávat my (soubory cookie první strany) nebo společnosti třetích stran (tzv. soubory cookie třetích stran). Soubory cookie třetích stran umožňují integraci určitých služeb společností třetích stran do webových stránek (např. soubory cookie pro obsluhu platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez těchto souborů cookie nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie mohou být použity k analýze chování uživatelů nebo k propagačním účelům.

Soubory cookie, které jsou nezbytné pro provádění transakcí elektronické komunikace, pro poskytování určitých funkcí, které chcete používat (např. pro funkci nákupního košíku), nebo ty, které jsou nezbytné pro optimalizaci (požadované soubory cookie) webových stránek (např. soubory cookie, které poskytují měřitelné poznatky o návštěvnosti webu), se ukládají na základě čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1266/2013. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání požadovaných souborů cookie, aby zajistil technicky bezchybné a optimalizované poskytování služeb provozovatele. Pokud byl vyžádán váš souhlas s ukládáním souborů cookie a podobných rozpoznávacích technologií, dochází ke zpracování výhradně na základě získaného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG); tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Máte možnost nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli při každém umístění souborů cookie informováni a abyste povolili přijímání souborů cookie pouze v konkrétních případech. Můžete také vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně nebo aktivovat funkci pro automatické vymazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, mohou být funkce těchto webových stránek omezeny.

Které soubory cookie a služby se na těchto webových stránkách používají, najdete v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, informace uvedené v kontaktním formuláři, jakož i veškeré kontaktní údaje v něm uvedené, budou námi uloženy za účelem vyřízení vašeho dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo pokud je to nezbytné k provedení opatření před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných žádostí (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud byl vyžádán; souhlas lze kdykoli odvolat.

Informace, které jste zadali do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s archivací údajů nebo pokud účel, pro který jsou informace archivovány, pomine (např. po uzavření naší odpovědi na váš dotaz). Tím nejsou dotčena žádná závazná právní ustanovení, zejména doby uchovávání údajů.

Žádost e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud se na nás obrátíte e-mailem, telefonicky nebo faxem, bude váš požadavek včetně všech z něj vyplývajících osobních údajů (jméno, požadavek) uložen a zpracován za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje nepředáváme dále bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nutný pro provedení opatření před uzavřením smlouvy. Ve všech ostatních případech jsou údaje zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu na efektivním vyřizování nám zaslaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), pokud byl získán; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím kontaktních žádostí, u nás zůstávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení - zejména zákonné lhůty pro uchovávání údajů - zůstávají nedotčena.

Registrace na těchto webových stránkách

Na těchto webových stránkách máte možnost se zaregistrovat, abyste mohli využívat další funkce webových stránek. Vámi zadané údaje použijeme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, ke které jste se zaregistrovali. Požadované údaje, které požadujeme při registraci, musí být zadány v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme.

K tomu, abychom vás informovali o důležitých změnách v rozsahu našeho portfolia nebo v případě technických úprav, použijeme e-mailovou adresu zadanou při registraci.

Údaje zadané při registraci zpracováváme na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Údaje zaznamenané během procesu registrace uchováváme po dobu, po kterou jste na těchto webových stránkách zaregistrováni. Následně budou tyto údaje vymazány. Tím nejsou dotčeny povinné zákonné povinnosti uchovávání údajů.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Tag Manager

Používáme nástroj Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat na naše webové stránky nástroje pro sledování nebo statistiku a další technologie. Samotný Google Tag Manager nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá soubory cookie a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Pouze spravuje a provozuje nástroje, které jsou jeho prostřednictvím integrovány. Google Tag Manager však shromažďuje vaši IP adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Google Tag Manager je používán na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Matomo

Tyto webové stránky používají open-source službu pro analýzu webových stránek Matomo.

Prostřednictvím služby Matomo můžeme shromažďovat a analyzovat údaje o používání našich webových stránek jednotlivými návštěvníky. Díky tomu můžeme například zjistit, kdy došlo k jakému zobrazení stránky a z jakého regionu přišli. Kromě toho shromažďujeme různé soubory protokolů (např. IP adresu, odkaz, prohlížeč a použitý operační systém) a můžeme měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provádějí určité akce (např. kliknutí, nákupy atd.).

Použití tohoto analytického nástroje je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorců za účelem optimalizace webových nabídek a reklamy provozovatele. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Anonymizace IP

Pro analýzu pomocí Matomo používáme anonymizaci IP. Vaše IP adresa je před analýzou zkrácena, takže již není jednoznačně přiřaditelná k vaší osobě.

Hosting

Službu Matomo hostujeme u následujícího poskytovatele třetích stran:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 4-6
32339 Espelkamp

Zpracování dat

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu nařízenou zákonem o ochraně osobních údajů, která zaručuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.

6. Newsletter

Údaje o newsletteru

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požadujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje nejsou shromažďovány nebo jsou shromažďovány pouze na základě dobrovolnosti. Pro zpracování newsletteru využíváme poskytovatele služeb zasílání newsletteru, kteří jsou popsáni níže.

CleverReach

Tyto webové stránky využívají k zasílání newsletterů službu CleverReach. Poskytovatelem je společnost CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Německo (dále jen "CleverReach"). CleverReach je služba, kterou lze využít k organizaci a analýze zasílání newsletterů. Údaje, které jste zadali za účelem přihlášení k odběru našeho newsletteru (např. e-mailová adresa), jsou uloženy na serverech společnosti CleverReach v Německu nebo v Irsku.

Newslettery, které rozesíláme prostřednictvím CleverReach, nám umožňují analyzovat uživatelské vzorce příjemců našich newsletterů. V souvislosti s tím je mimo jiné možné zjistit, kolik příjemců e-mail s newsletterem skutečně otevřelo a jak často bylo na který odkaz uvnitř newsletteru kliknuto. S pomocí nástroje zvaného Conversion Tracking můžeme také zjistit, zda po kliknutí na odkaz skutečně došlo k akci, která byla v newsletteru předdefinována (např. nákup produktu na této webové stránce). Další informace o službách analýzy dat prostřednictvím newsletterů CleverReach naleznete na adrese: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

Údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením odběru newsletteru. Tím není dotčena zákonnost jakýchkoli úkonů zpracování údajů, které proběhly před vaším odvoláním.

Pokud nechcete společnosti CleverReach povolit analýzu, musíte se z odběru newsletteru odhlásit. V každé zprávě s newsletterem vám k tomu poskytneme odkaz.

Údaje uložené u nás za účelem přihlášení k odběru newsletteru budou u nás uloženy do doby, než se z odběru newsletteru nebo od poskytovatele služeb newsletteru odhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou z distribučního seznamu newsletteru vymazány. Údaje uložené u nás pro jiné účely zůstávají nedotčeny.

Po odhlášení z distribučního seznamu newsletteru může být vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uložena na černou listinu, pokud je takové opatření nezbytné k zabránění budoucího zasílání. Údaje z černé listiny se používají pouze pro tento účel a neslučují se s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Uložení na černé listině je časově neomezené. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad naším oprávněným zájmem.

Další podrobnosti naleznete v ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti CleverReach na adrese: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

Zpracování údajů

Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu nařízenou zákonem o ochraně osobních údajů, která zaručuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze na základě našich pokynů a v souladu s GDPR.

7. Zásuvné moduly a nástroje

YouTube s rozšířenou integrací ochrany osobních údajů

Naše webové stránky vkládají videa z webové stránky YouTube. Provozovatelem webových stránek je společnost Google Ireland Limited (dále jen "Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Službu YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany údajů. Podle společnosti YouTube tento režim zajišťuje, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících této webové stránky předtím, než se podívají na video. Nicméně to nutně neznamená, že v důsledku režimu rozšířené ochrany údajů lze vyloučit sdílení údajů s partnery YouTube. Například bez ohledu na to, zda sledujete video, YouTube vždy naváže spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile začnete na této webové stránce přehrávat video YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. V důsledku toho bude server YouTube informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste při návštěvě našich stránek přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete tím společnosti YouTube přímo přiřadit vaše vzorce prohlížení k vašemu osobnímu profilu. Máte možnost tomu zabránit odhlášením z účtu YouTube.

Kromě toho bude YouTube po spuštění přehrávání videa moci do vašeho zařízení umístit různé soubory cookie nebo srovnatelné technologie pro rozpoznávání (např. otisk zařízení). Tímto způsobem bude YouTube schopen získat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace budou mimo jiné použity k vytváření statistik videí s cílem zlepšit uživatelskou přívětivost stránek a zabránit pokusům o podvody.

Za určitých okolností mohou být po spuštění přehrávání videa YouTube spuštěny další transakce zpracování údajů, které jsou mimo naši kontrolu.

Použití služby YouTube vychází z našeho zájmu prezentovat náš online obsah atraktivním způsobem. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR se jedná o oprávněný zájem. Pokud byl získán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o tom, jak YouTube nakládá s údaji uživatelů, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů YouTube v části: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. Vlastní služby

Nakládání s údaji žadatelů

Návštěvníkům webových stránek nabízíme možnost zasílat nám žádosti o zaměstnání (např. prostřednictvím e-mailu, poštovních služeb nebo odesláním online formuláře žádosti o zaměstnání). Níže vás stručně seznámíme s rozsahem, účelem a použitím osobních údajů, které od vás v souvislosti s podáním žádosti shromažďujeme. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a používání vašich údajů bude probíhat v souladu s platnými právy na ochranu osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude vždy nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám podáte žádost o zaměstnání, budeme zpracovávat veškeré související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky pořízené během pracovních pohovorů atd.), pokud jsou potřebné k rozhodnutí o vzniku nebo uzavření pracovního poměru. Právním základem pro výše uvedené je § 26 BDSG podle německého práva (sjednávání pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (sjednání všeobecné smlouvy) a - za předpokladu, že jste nám k tomu dali souhlas - čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. V rámci naší společnosti budou vaše osobní údaje sdíleny pouze s osobami, které se podílejí na zpracování vaší žádosti o zaměstnání.

Pokud by na základě vaší žádosti o zaměstnání došlo k vašemu přijetí do zaměstnání, budou vámi poskytnuté údaje archivovány na základě § 26 BDSG a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem realizace pracovního poměru v našem systému zpracování údajů.

Doba archivace údajů

Pokud vám nebudeme moci učinit nabídku zaměstnání nebo nabídku zaměstnání odmítnete či stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat vámi poskytnuté údaje na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) po dobu až 6 měsíců od ukončení výběrového řízení (odmítnutí nebo stažení žádosti). Poté budou údaje vymazány a fyzické dokumenty žádosti budou zničeny. Uložení slouží zejména jako důkazní materiál v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou potřeba i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), dojde k vymazání až poté, co pomine účel dalšího uchovávání.

K delšímu uložení může dojít také tehdy, pokud jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo pokud vymazání brání zákonné požadavky na uchovávání údajů.

Přijetí do skupiny uchazečů

Pokud vám neučiníme nabídku zaměstnání, můžete se zařadit do našeho seznamu uchazečů. V případě přijetí budou všechny dokumenty a informace z žádosti předány do fondu uchazečů, abychom vás mohli kontaktovat v případě vhodných volných pracovních míst.

Přijetí do skupiny uchazečů je založeno výhradně na vašem výslovném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Souhlas s podáním přihlášky je dobrovolný a nemá žádnou souvislost s probíhajícím výběrovým řízením. Dotčená osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje ze souboru žadatelů neodvolatelně vymazány, pokud pro jejich uchování neexistují žádné právní důvody.

Údaje ze souboru žadatelů budou neodvolatelně vymazány nejpozději do dvou let od udělení souhlasu.

Moodle

Pro poskytování školení poskytujeme našim zákazníkům systém "Moodle". Na této platformě jsou zpřístupněny e-learningové kurzy pro některé produkty MDS, dokumentace a návody k obsluze. Účet je vytvořen ručně společností MDS s vaším jménem, příjmením, příslušností k firmě a e-mailovou adresou. Po vytvoření uživatelského účtu obdržíte potvrzovací e-mail. Dokud tento odkaz nepotvrdíte, nebudete mít k platformě přístup. Vaše uživatelské jméno, heslo (šifrované), IP adresa a soubory protokolu jsou uloženy, abyste se mohli přihlásit k platformě. Zpracování údajů na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Dále se jedná o zpracování na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Správce má oprávněný zájem poskytovat svým zákazníkům znalostní databázi a aktuální dokumenty týkající se produktů. Údaje jsou uloženy na serveru společnosti Mittwald. Se společností Mittwald byla uzavřena smlouva o zpracování údajů. Více informací o webovém hostiteli naleznete na adrese: https://www.mittwald.de/datenschutz. Uživatelský účet bude vymazán po 12 měsících od posledního přihlášení.

Systém vstupenek

Pro zajištění zákaznické podpory a prioritizaci a dokumentaci dotazů používáme ticketový nástroj freshdesk. Poskytovatelem je společnost Freshworks GmbH, Neue Grünstraße 17, 10179 Berlín. Při odeslání ticketu shromažďujeme od tazatele: příjmení, jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, okolnosti, informace o strojích, doprovodné dokumenty (Excel, fotografie atd.). V závislosti na typu závady mohou být osobní údaje obsaženy v popisu samotné závady. U každého kontaktu je možné zobrazit, které lístky byly odeslány do systému s jakým předmětem. Zpracování údajů je založeno na obchodním účelu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Správce má oprávněný zájem na poskytování a optimalizaci zákaznické podpory. Zaměstnanci mají přístup k údajům za účelem jejich zpracování a reakce na ně. S poskytovatelem ticketového systému byla uzavřena smlouva o zpracování údajů. Údaje jsou ukládány v rámci spolupráce.

9. Naše vystoupení na sociálních sítích

Zpracování údajů prostřednictvím sociálních sítí

Vedeme veřejně dostupné profily na sociálních sítích. Jednotlivé sociální sítě, které používáme, naleznete níže.

Sociální sítě jako Facebook, Twitter atd. mohou obecně komplexně analyzovat vaše uživatelské chování, pokud navštívíte jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítka "To se mi líbí" nebo reklamní bannery). Když navštívíte naše stránky sociálních médií, spustí se řada operací zpracování relevantních z hlediska ochrany údajů. Podrobněji:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních médiích a navštívíte naše stránky sociálních médií, může provozovatel portálu sociálních médií přiřadit tuto návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Za určitých okolností mohou být vaše osobní údaje zaznamenány i v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet na příslušném portálu sociálních médií. V takovém případě jsou tyto údaje shromažďovány například prostřednictvím souborů cookie uložených ve vašem zařízení nebo zaznamenáním vaší IP adresy.

Na základě takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvářet profily uživatelů, ve kterých jsou uloženy jejich preference a zájmy. Tímto způsobem se vám může zobrazovat reklama založená na zájmech uvnitř i vně sociálních médií. Pokud máte účet na sociální síti, reklama založená na zájmech se může zobrazovat na jakémkoli zařízení, na kterém jste přihlášeni nebo jste přihlášeni.

Vezměte prosím také na vědomí, že nemůžeme sledovat všechny operace zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli proto mohou provozovatelé portálů sociálních médií provádět další operace zpracování. Podrobnosti naleznete v podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ

Naše vystoupení na sociálních médiích by měla zajistit co nejširší přítomnost na internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Procesy analýzy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na odlišných právních základech, které určí provozovatelé sociálních sítí (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Odpovědnost a uplatnění práv

Pokud navštívíte některou z našich sociálních sítí (např. Facebook), jsme společně s provozovatelem platformy sociální sítě odpovědní za operace zpracování údajů vyvolané během této návštěvy. Svá práva (na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnost) můžete v zásadě chránit jak vůči nám, tak vůči provozovateli příslušného portálu sociálních médií (např. Facebook).

Upozorňujeme, že navzdory sdílené odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních médií nemáme plný vliv na operace zpracování údajů na portálech sociálních médií. Naše možnosti jsou dány firemní politikou příslušného provozovatele.

Doba uložení

Údaje získané přímo od nás prostřednictvím přítomnosti na sociálních médiích budou z našich systémů vymazány, jakmile nás o jejich vymazání požádáte, odvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo pomine účel jejich uložení. Uložené soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nevymažete. Závazná zákonná ustanovení - zejména lhůty pro uchovávání - zůstávají nedotčena.

Nemáme žádnou kontrolu nad délkou uchovávání vašich údajů, které ukládají provozovatelé sociálních sítí pro své vlastní účely. Podrobnosti získáte přímo od provozovatelů sociálních sítí (např. v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

Jednotlivé sociální sítě

Facebook

Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen Meta). Podle prohlášení společnosti Meta budou shromážděné údaje předávány také do USA a dalších zemí třetích stran.

Se společností Meta jsme podepsali dohodu o sdílené odpovědnosti za zpracování údajů (Dodatek správce). Tato dohoda určuje, za které operace zpracování údajů jsme při návštěvě naší fanouškovské stránky na Facebooku odpovědní my nebo společnost Meta. Tuto dohodu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Nastavení reklamy si můžete upravit samostatně ve svém uživatelském účtu. Klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek (SCC) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

XING

Máme profil na XING. Poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Máme profil na síti LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn používá reklamní soubory cookie.

Pokud chcete reklamní soubory cookie LinkedIn zakázat, použijte následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek (SCC) a rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Podrobnosti naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Podrobnosti o nakládání s vašimi osobními údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Máme profil na YouTube. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podrobnosti o tom, jak nakládá s vašimi osobními údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

Od 29. 9. 2023

GDPR Ochrana osobních údajů - MDS Engineering k.s.